5) «بسته هاي فرهنگ عمومي» ويژه دانشجويان ورودي 96 تهيه و توزيع شد.

  • Posted on: 13 April 2015
  • By: farhang

پيرو اجراي طرح توزيع بسته هاي فرهنگ عمومي حاوي بروشورهاي «آگاهي بخشي حقوق و مقررات» و نيز كتاب «سازگاري با زندگي دانشجويي» در سال هاي 94 و 95، امسال نيز اين بسته ها با محتواي جديد شامل پيام هاي فوق و بروشور «آشنايي با اتاق گفتگو» تهيه شد.

اين بسته ها در كارگاه هاي آموزشي دانشجويان جديد الورود توسط اساتيد معرفي و توسط همياران طرح هدا توزيع شد.

تحت نظارت وف بومی