4) کارگاه های آموزشی و سلسله نشست هاي فرهنگي دفتر فرهنگ عمومی، ویژه کارکنان اداره انتظامات دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید.

  • Posted on: 13 April 2015
  • By: farhang

سومين دوره كارگاه و نشست آموزشي - فرهنگي وي‍‍‍‍‍‍ژه كاركنان اداره انتظامات توسط دفتر فرهنگ عمومی در حوزه معاونت فرهنگی – اجتماعی دانشگاه از پاييز 95 آغاز شده است. این نشست ها در در دو حيطه روانشناختي و معرفتی در راستاي طرح رسيدگي به ناهنجاري ها و تخلفات و با هدف افزايش سطح مهارت هاي ارتباطي و ارتقاي كيفي عملكرد كاركنان شريف اداره انتظامات برگزار مي شود.

لازم به ذكر است اين جلسات به طور مستمر و هفتگي ادامه خواهد داشت.

تحت نظارت وف بومی