3) فرآيند رسيدگي به ناهنجاري ها و تخلفات در جلسات كميته فرهنگ عمومي مورد بررسي و بازنگري قرار گرفت.

  • Posted on: 13 April 2015
  • By: farhang

طرح "رسيدگي به ناهنجاري ها و تخلفات فرهنگی اجتماعی" پس از تجربيات دو ساله از زمان تصويب و اجرا توسط نهادهاي مرتبط، در جلسات كميته فرهنگ عمومي مورد بررسي قرار گرفت.

اين طرح كه مصوب هیئت رئیسه، شورای فرهنگی و کمیته فرهنگ عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان مي باشد، با نگرش اصلاحي- ايجابي و با هدف (1) آسیب شناسی مسائل و مشکلات فرهنگی- اجتماعی در دانشگاه، (2) ارتقاء نگرش كارشناسانه در رسيدگي به ناهنجاري ها و تخلفات، (3) كاهش وقوع ناهنجاري ها و تخلفات مجدد توسط افراد، (4) کاهش آسیب های فرهنگی- روانشناختی ناشی از برخورد با ناهنجاری ها  در دانشگاه، (5) کاهش ارجاعات به مراجع نهایی، تدوين گرديده است.

در این طرح ناهنجاری ها و تخلفات در سه دسته ناهنجاری خفیف و متداول، ناهنجاری حاد و تخلف تعریف گردیده که هر یک در فرآیندی خاص مورد رسیدگی قرار مي گيرد.

در اجراي اين طرح، دانشگاهيان، اداره انتظامات، اتاق گفتگو در حيطه دفتر فرهنگ عمومي و نهادهای مرجع رسیدگی به ناهنجاری ها و تخلفات مرتبط با هر قشر(کمیته انضباطی دانشجویان، کمیته تخلفات اداری و ...)  مشاركت داشته و دفتر فرهنگ عمومي نیز به عنوان ناظر، عامل و هماهنگ كننده بخش هاي مختلف حضور فعال دارد. در اين فرآيند، حفظ اطلاعات و رعايت کامل حريم خصوصي افراد مورد تاکید قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که خلاصه طرح مذکور در قالب بروشور ارائه شده است.

تحت نظارت وف بومی