متن افراد موفق

افراد موفق قاعده هایی دارند...

داستان موفقیت زندگی انسان ها بسیار زیاد و گاهی پر سر و صدا نوشته و شنیده شده است، با وجود سبک زندگی، تخصص و فرهنگ متفاوت، بیشتر آنها قاعده‌های مشترکی در زندگی دارند و به جای شعار دادن، عمل می‌کنند در این مقاله به مهم ترین قواعد مشترک در زندگی آنان پرداخته می‌شود. البته هنوز می توان موارد دیگری نیز به آنها اضافه کرد.

برای آنکه موفق باشیم باید یاد بگیریم ... ادامه

 

تحت نظارت وف بومی