متن درك نگراني

درك نگراني ...

امروزه نگرانی جزء جدایی ناپذیر زندگی شده است. ما در عصر نگرانی زندگی می کنیم. لازم نیست به اخبار گوش دهید تا نگران شوید، همه چیز در زندگی می‌تواند به نگرانی ما دامن بزند. ما مدام نگران مسائل تحصیلی، وضع مالی، سلامتی خود و اطرافیانمان، روابط خود با دیگران و غیره هستیم. جالب توجه اینکه ما حتی ...... ادامه

تحت نظارت وف ایرانی