متن هواي تازه

·        تنباكو چيست؟

·        نيكوتين چيست؟

·        تأثير نيكوتين بر مغز

·        مضرات مصرف سيگار

·        باورهاى غلط در مورد مصرف قليان

·        مضرات مصرف قليان

·        دود دست دوم چيست و چه خطراتي دارد؟

·        و....

 

منبع: ويژه‌نامة پيام مشاور (نشريه مشترك دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و مركز مشاوره دانشگاه تهران)، به مناسبت روز جهاني بدون دخانيات 31 مي 2015 (10 خرداد 1394).

تحت نظارت وف بومی